Gestaltningsuppdrag Passage till trapplopp 3, Stora Ursvik, Sundbyberg. Konstnärsduo Limé – Värelä

Platsens historia och utseende:

Förutsättningarna för den konstnärliga gestaltningen är ett trapplopp med omgivande park vilken omges av suterränghus (6-8 vån). Parken har en fastlagd landskapsarkitektur med givna material och växtlighet. Området sluttar kraftigt åt söder. Den kraftiga lutningen ger en monoton upprepning av trappsteg. Gestaltningen ligger i en ny stadsdel som byggs i ett före detta militärområde. Utmaningen i vårt gestaltningsförslag är att underlätta den mänskliga förflyttningen eller resan genom trapploppet i olika riktningar. Vårt förslag vill utnyttja hela trapploppets längd i ett helhetsperspektiv, dvs konstverket som plats. I användningen av markanta färger och mjuka former vill vi göra den kroppsliga för yttningen mer spännande och ge platsen en identitet. En identitet som väcker både ny nyfikenhet och samtidigt delaktighet i stadsdelens övriga forskningstematik vad gäller namn. Vi kom fram till att skulpturala objekt fungerar som vägvisare eller landmärken i passagen genom övre och nedre trapplopp samt över Forskningsringen. Vi vill med vårt gestaltningsförslag ladda trappbacken med form- och färgenergi som har naturen och naturvetenskapen som inspiration. Genom konstens drömska kraft blir den mänskliga förflyttningen en energifylld och positiv resa genom landskap och arkitektur. I vårt gestaltningsförslag har vi tagit hänsyn till beställaren Sundbybergs Stads önskemål om funktion och uttryck i platsens gestaltning.

Kort historik över idéns utveckling:

I ett tidigt skede tog vi utgångspunkt i ordet förflyttning. Inom detaljplanen beskrivs trappan och tillhörande parkområde som ett ”aktivitetsstråk till lekplats”, en fysiskt krävande för flyttning som behöver stimulans. Här dyker våra initiala tolkningsord ”passage och resa” upp som förbindelselänken mellan två punkter. Punkten nedanför berget med förskolan som ska länkas samman med toppen av berget med lekpark. Mellan dessa två punkter ska framförallt barnen på förskolan för flytta sig samt boende i området och eventuella besökare.

Beskrivning och idé:

Vi har gjort en lekfull utveckling av ett arkitektoniskt byggelement som skapades i det antika Grekland och som kom till fulländning i det Romerska riket. Valvbågen som byggelement utvecklades för att tillvarata de krafter (energier) som alstras när man fogar ihop enskilda mindre element till stora komplexa kroppar. I valvets byggkonstruktion nns en vertikal strävan uppåt. Valvbågar har den egenskapen att de omvandlar dragkrafter till tryckkrafter. Exempel finns i romerska akvedukter från antiken eller i kyrkobyggnader från den gotiska perioden. I vårt gestaltningsförslag har valvbågen som konstruktionselement sammanförts eller sas muterats med en abstrakt spiralform, en helix, som genom färg och form utstrålar positiv energi samt rörelse. De enskilda valvbågarna i gestaltningen bildar tillsammans en reducerad arkad. I valet av spiralform som grundelement har vi hämtat inspiration från naturen, bland annat ifrån ett organiskt växande som åter finns hos till exempel klätter- och klängväxter, exempelvis Smilax Hispida ifrån Botaniska trädgården i Lund. Pärlbåtssnäckan är ett annat känt exempel som dessutom innehåller det gyllene snittet. Valvbågen som kulturell arkitektonisk artefakt möter ett organiskt konstnärligt språk som har sin grund i naturens växande. Kultur möter natur. I gestaltningsförslaget ”Passage” sammanstrålar olika sorters energier. Den fysiskt kroppsliga energin, som alstras på väg upp eller ned genom trapploppet, möter tankens och fantasins utforskande energier som aktiveras i mötet med den konstnärliga gestaltningen. Varje skulptural form bildar något som kan jämföras med en ”laddningsstation” där passagevandringen som helhet smittar förskolans barn, boende i området och besökare med positiv energi. I bågens översta mittpunkt utgår spiralformens organiska växande. Här påminner spiralformens föränderliga karaktär om naturvetenskapen och energiers frigörelse. Spiralformerna blir i ett vidare sammanhang som teckningar i luftrummet. Ungefär som molnen lockar till lek med fantasin att skapa gurationer så bildar spiralformerna spännande mellanrumsformer som ger fantasin näring till nya upptäckter. Konkava och konvexa linjer, vilka går inåt och utåt, skapar organiska och icke statiska rörelser och riktningar. Det ligger i människans natur att försöka hitta gurationer i abstrakta former vilket är utvecklande för fantasin. Genom hur gestaltningsförslaget använder färg, form och variation av skulpturalt uttryck vill vi ge trapp-parkens besökare en miljö som anspelar på forskning, dvs en variationsrikedom i möjligheter som utgår från besökarens egna kreativa förutsättningar. Dessa kreativa förutsättningar är samtidigt utgångspunkten för konstnärligt arbete som kan jämföras med vetenskaplig forskning. Konstnärligt arbete kan användas som inspiration för planmässig och metodisk undersökning för att nå nya kunskaper och öka vetandet.